Работа с Windows

Независимо от това за какво конкретно ще използвате компютъра ще трябва да овладеете някои основни понятия и възможности на операционната средата с която работите -в случая е Windows.

Достатъчно е само да натиснете бутона за захранване на предния панел на компютъра и Windows-а ще се стартира автоматично и на екрана ще се покаже работният му екран -така нареченият ДЕСКТОП ( desktop). В долния край на екрана се намира лента на задачите (taskbar), започваща с бутон Start. Системата е готова за работа.

Системата Windows, работи с прозорци, в които от ленти и менюта се избират различни действия.В диалогови прозорци с натискане на бутони: за потвърждаване (бутон OK), за отказване (бутон NO) или за отменяне или затваряне (бутон Cancel) предлагани или избрани от потребителя дейности. В информационни прозорци се съобщава резултатът от извършени действия. Чрез икони потребителят стартира най-често използваните програми и функции.

Не е задължително десктопът на компютрите да изглежда еднакво,дори напротив. След първоначалното инсталиране на Windows-а, всеки потребител настройва по свой вкус и според своите нужди работната среда. Поставя съществуващи икони върху десктопа, прави нови икони, сменя фона на екрана, поставя икони в таскбара и т.н.

Десктопът съдържа лентата за задачи в долния край на екрана . В ляво се намира бутонът Start, който освен командата по изключване на компютъра, показва цял списък от възможни действия. Веднага вдясно от него следва участък, където има икони за бързо стартиране , след вертикална релефна черта следва област, в която се показват стартираните в момента програми. В десния край на лентата се намира часовникът. При позициониране на мишката върху него може да видите в появяващо се прозорче текущата дата.

При позициониране на мишката върху бутон на Windows се появява такова помощно прозорче, което дава наименованието на програмата или функцията, за която служи.
Обикновено за всяко възможно действие със системата има няколко начина то да се изпълни. С придобиване на опит потребителят сам избира най-удобния за него начин.


Всяка програма се стартира в отделен прозорец. Прозорците имат унифицирана структура и задължително съдържат следните компоненти:

Заглавна лента – синя ивица в най-горния край на прозореца. С щракване върху ивицата и придвижване по екрана без да се отпуска левия бутон на мишката прозорецът може да се премества в по-удобно място. Опитайте тази възможност като стартирате например програмата калкулатор.

В левия край на заглавната лента се намират три бутона в последователност Minimize, Maximize/Restore и Close.

Бутона Minimize – означен е с тире в долния му край и служи за скриване на прозореца. Стартираната програма остава активна, иконата и се появява в лентата със задачи ( taskbar). Чрез щракване върху тази икона прозорецът отново се отваря на екрана. Тази възможност се използва, когато е необходимо да се работи с няколко програми едновременно – например подготвяте справка в текстообработваща програма, за която взимате данни от стартирана база данни и същевременно правите изчисления с програмата калкулатор.

Бутона Maximize/Restore – използва се за увеличаване или намаляване размера на прозореца в зависимост от текущото му състояние. Означен е с квадратче ( Maximize) когато прозорецът не е отворен в максималния му размер или с две квадратчета, ако е отворен в максимален размер – в този скучай натискането му връща прозореца до предишните му размери.

Бутона Close – означен е с х. Натискането на такъв бутон винаги затваря текущия прозорец. Ако в прозореца сте коригирали данни, обикновено излиза запитване за запаметяване на промените.


Във Windows-а съществува директория My Documents , в която по подразбиране се намират създаваните текстови файлове. Когато на компютъра работят повече хора и създаваните файлове са от различен характер е по-удобно всеки да направи собствена поддиректория на My Documents, в която в отделни други поддиректории да съхранява файловете си.

Съвкупността от директориите и файловете представлява дървовидна йерархична структура като на най-високо ниво се намират локалните и мрежовите устройства, съхраняващи файловете – твърди дискове, дискетни и CD ROM устройства. На следващо ниво се намират коренните директории, каквато е и директорията My Documents.

За работа с файлове и директории (директориите са също специфичен вид файлове) се използва програмата Windows Explorer, която e съставна част на Windows-а и служи за копиране, преместване, изтриване, преименуване , търсене и др. на файлове.

За да се копира файл от едно място на друго трябва файлът и мястото, където той ще се копира да се виждат на екрана. С кликване на мишката върху директорията и ако е нужно и поддиректориите й визуализирайте целевото място на екрана. След това изберете файла или файловете, които ще копирате и натиснете десния клавиш на мишката. В появилия се прозорец натиснете върху функцията Copy (Копирай). Кликнете с мишката върху директорията, в която ще копирате. Името и подсветва. Натиснете десен бутон на мишката и в появилия се прозорец изберете Paste (Постави) (aко функцията Paste не е подсветната (не е черна), значи не сте изпълнили успешно функцията Copy, повторете я). Файлът се копира на новото място без да се изтрива от старото.

За да изтриете даден файл, позиционира се мишката върху файла (директорията), която ще се изтрива, избира се Delete oт меню File - или се натиска десен бутон на мишката и от показаното меню се избира Delete.

За да преименувате даден файл позиционира се мишката върху файла (директорията), която ще се преименува,
избира се Rename oт меню File - или се натиска десен бутон на мишката и от показаното меню се избира Rename, името на файла (директорията) се появява в рамка. В рамката се написва новото име на файла.

Преименуването може да стане и като се натисне (с ляв бутон на мишката) в десния край на името. Появява се рамка около името. В рамката се написва новото име на файла (на латиница).