Как да премахнеме OneDrive от Windows 10?
Правимe си bat файл съдържащ следното:


@echo off
cls

set x86="%SYSTEMROOT%\System32\OneDriveSetup .exe"
set x64="%SYSTEMROOT%\SysWOW64\OneDriveSetup .exe"

echo Closing OneDrive process.
echo.
taskkill /f /im OneDrive.exe > NUL 2>&1
ping 127.0.0.1 -n 5 > NUL 2>&1

echo Uninstalling OneDrive.
echo.
if exist %x64% (
%x64% /uninstall
) else (
%x86% /uninstall
)
ping 127.0.0.1 -n 5 > NUL 2>&1

echo Removing OneDrive leftovers.
echo.
rd "%USERPROFILE%\OneDrive" /Q /S > NUL 2>&1
rd "C:\OneDriveTemp" /Q /S > NUL 2>&1
rd "%LOCALAPPDATA%\Microsoft\OneDrive" /Q /S > NUL 2>&1
rd "%PROGRAMDATA%\Microsoft OneDrive" /Q /S > NUL 2>&1

echo Removing OneDrive from the Explorer Side Panel.
echo.
REG DELETE "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f > NUL 2>&1
REG DELETE "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{01 8D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f > NUL 2>&1

pause


След което го изпълняваме като Администратор.
Подобни новини :
Как да премахнеме Windows компонент (Internet Explorer, Windows Media Player... ) ?
Как да деинсталираме (премахнеме) Windows Media Player
Как да премахнеме системните потребителски папки (Pictures/Videos/Music) от File Explorer при Windows 10?
Как да премахнеме изключването на монитора
Как да премахнеме ненужните икони в таскбар-а!
Промяна на Windows 10 Старт меню с функционалност като при windows 7
Windows Blue ще бъде първото обновление за Windows 8
Български за Windows XP
Инсталиране на Windows 7 от HD
Работа с Windows