Как да премахнем OneDrive от Windows 10?

Правимe си bat файл съдържащ следното:

 

@echo off
cls

set x86=“%SYSTEMROOT%\System32\OneDriveSetup .exe“
set x64=“%SYSTEMROOT%\SysWOW64\OneDriveSetup .exe“

echo Closing OneDrive process.
echo.
taskkill /f /im OneDrive.exe > NUL 2>&1
ping 127.0.0.1 -n 5 > NUL 2>&1

echo Uninstalling OneDrive.
echo.
if exist %x64% (
%x64% /uninstall
) else (
%x86% /uninstall
)
ping 127.0.0.1 -n 5 > NUL 2>&1

echo Removing OneDrive leftovers.
echo.
rd „%USERPROFILE%\OneDrive“ /Q /S > NUL 2>&1
rd „C:\OneDriveTemp“ /Q /S > NUL 2>&1
rd „%LOCALAPPDATA%\Microsoft\OneDrive“ /Q /S > NUL 2>&1
rd „%PROGRAMDATA%\Microsoft OneDrive“ /Q /S > NUL 2>&1

echo Removing OneDrive from the Explorer Side Panel.
echo.
REG DELETE „HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}“ /f > NUL 2>&1
REG DELETE „HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{01 8D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}“ /f > NUL 2>&1

pause

 

След което го изпълняваме като Администратор.

Може да харесате още...