140 клавишни комбинации в windowsCTRL+C (Копиране)
CTRL+X (Изрязване)
CTRL+V (Поставяне)
CTRL+Z (Отмяна)
DELETE (Изтриване)
SHIFT+DELETE (Изтриване на избрания обект завинаги, без той да се слага в кошчето)
CTRL при плъзгане на обект (Копиране на избрания обект)
CTRL+SHIFT при плъзгане на обект (Създаване на пряк път към избрания обект)
Клавиш F2 (Преименуване на избраният обект)
CTRL+ДЯСНА СТРЕЛКА (Преместване на точката на вмъкване в началото на следващата дума)
CTRL+ЛЯВА СТРЕЛКА (Преместване на точката на вмъкване в началото на предишната дума)
CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ (Преместване на точката на вмъкване в началото на следващия абзац)
CTRL+СТРЕЛКА НАГОРЕ (Преместване на точката на вмъкване в началото на предишния абзац)
CTRL+SHIFT с който и да е клавиш със стрелка (Маркиране на текстов блок)
SHIFT с който и да е клавиш със стрелка (Избор на повече от един обект в прозорец или на работния плот (desktop), избор на текст в документ)

CTRL+A (Избор на цялото съдържание)
Клавиш F3 (Търсене на файл или папка)
ALT+ENTER (Показване на свойствата на избрания обект)
ALT+F4 (Затваряне на активния обект или на активната програма)
ALT+ENTER (Показване на свойствата на избрания обект)
ALT+ИНТЕРВАЛ (Отваряне на контекстното меню за активния прозорец)
CTRL+F4 (Затваряне на активния документ в програми, които позволяват да имате няколко отворени документа по едно и също време)

ALT+TAB (Превключване измежду отворените обекти)
ALT+ESC (Циклично обхождане на обектите в последователността, в която са били отворени)
Клавиш F6 (Циклично обхождане на екранните елементи в прозорец или на работния плот (desktop))
Клавиш F4 (Показване на списъка на адресната лента в "Моят компютър" (My Computer) или в Windows Explorer)
SHIFT+F10 (Показване на контекстното меню за избрания обект)
ALT+ИНТЕРВАЛ (Показване на системното меню за активния прозорец)
CTRL+ESC (Показване на менюто "Старт" (Start))
ALT+подчертаната буква в името на менюто (Показване на съответното меню)

Подчертаната буква в име на команда при отворено меню (Изпълнение на съответната команда)

Клавиш F10 (Активиране на лентата с менюта в активната програма)
ДЯСНА СТРЕЛКА (Отваряне на съседното меню вдясно или на подменю)
ЛЯВА СТРЕЛКА (Отваряне на съседното меню вляво или затваряне на подменю)
Клавиш F5 (Обновяване на съдържанието на активния прозорец)
BACKSPACE (Показване на папката, разположена с едно ниво по-горе, в "Моят компютър" (My Computer) или в Windows Explorer)

ESC (Отмяна на текущата задача)
SHIFT, когато поставите компактдиска в CD-ROM устройството (Блокиране на автоматичното възпроизвеждане на съдържанието на компактдиска)
CTRL+SHIFT+ESC (Отваряне на "Диспечер на задачите" (Task Manager))

Клавишни комбинации за диалогови прозорци .Ако натиснете SHIFT+F8 в списъчни полета с възможност за разширен избор, активира се режимът за разширен избор. В този режим можете да използвате клавиш със стрелка, за да преместите курсора, без да променяте избраното. С натискане на CTRL+ИНТЕРВАЛ или SHIFT+ИНТЕРВАЛ можете да промените избраните елементи. За да деактивирате режима за разширен избор, натиснете повторно SHIFT+F8. Режимът се изключва автоматично, когато преместите фокуса към друг елемент за управление.

CTRL+TAB (Преместване напред по разделите)
CTRL+SHIFT+TAB (Преместване напред по разделите)
TAB (Преместване напред по опциите)
SHIFT+TAB (Преместване назад по опциите)
ALT+Подчертана буква (Изпълняване на съответната команда или избор на съответната опция)
ENTER (Изпълняване на командата, отговаряща на активната опция или бутон)
ИНТЕРВАЛ (Поставяне или премахване на отметка от квадратчето, ако активната опция е квадратче за маркиране)
Клавиши със стрелки (Избор на бутон, ако активната опция е група от бутони за избор)
Клавиш F1 (Показване на "Помощ" (Help))
Клавиш F4 (Показване на елементите в активния списък)
BACKSPACE (Отваряне на папката, намираща се с едно ниво по-горе, в случай че в диалоговия прозорец "Запиши като" (Save As) или "Отваряне" (Open) е избрана някоя папка).

Клавишни комбинации на клавиатурата Microsoft natural keyboard

Клавиш с логото на Windows (Показване или скриване на менюто "Старт" (Start))
Клавиш с логото на Windows + BREAK (Извеждане на диалоговия прозорец Свойства на системата (System Properties))
Клавиш с логото на Windows+D (Показване на работния плот (desktop))
Клавиш с логото на Windows+M (Минимизиране на всички прозорци)
Клавиш с логото на Windows+SHIFT+M (Възстановяване на минимизираните прозорци)
Клавиш с логото на Windows+E (Отваряне на "Моят компютър" (My Computer))
Клавиш с логото на Windows+F (Търсене на файл или папка)
CTRL+Клавиш с логото на Windows+F (Търсене на компютри)
Клавиш с логото на Windows+F1 (Показване на "Помощ" (Help) на Windows)
Клавиш с логото на Windows+ L (Заключване на клавиатурата)
Клавиш с логото на Windows + R (Извеждане на диалоговия прозорец Run (Изпълнение))
Клавиш с логото на Windows+U (Отваряне на "Диспечер на помощни програми" (Utility Manager))
Клавишни комбинации за достъпност

Десен SHIFT в продължение на осем секунди (Включване или изключване на "Филтриране на клавиши" (FilterKeys))
Ляв ALT+ляв SHIFT+PRINT SCREEN (Включване и изключване на режима за висок контраст)
Ляв ALT+ляв SHIFT+NUM LOCK (Включване и изключване на режима "Клавиши вместо мишка" (MouseKeys))
SHIFT пет пъти (Включване и изключване на режима "Оставащи клавиши" (StickyKeys))
NUM LOCK в продължение на пет секунди (Включване и изключване на режима "Озвучаване при смяна на клавиатурния режим" (ToggleKeys))

Клавиш с логото на Windows +U (Отваряне на "Диспечер на помощни програми" (Utility Manager))

Клавишни комбинации на Windows Explorer

END (Показване на долната част на активния прозорец)
HOME (Показване на горната част на активния прозорец)
NUM LOCK+Знакът звездичка (Показване на всички подпапки, намиращи се под избраната папка)
NUM LOCK+Знакът плюс (+) (Показване на съдържанието на избраната папка)
NUM LOCK+Знакът минус (-) (Свиване на съдържанието на избраната папка)
ЛЯВА СТРЕЛКА (Свиване на текущата селекция, в случай, че е разгъната, или избор на родителската папка)
ДЯСНА СТРЕЛКА (Показване на текущата селекция, в случай, че е сгъната, или избор на първата подпапка)
Клавишни комбинации за "Таблицата на знаците" (Character Map) След двукратно щракване върху мрежата със знаци можете да се премествате по нея с помощта на следните клавишни комбинации:
ДЯСНА СТРЕЛКА (Преместване надясно или в началото на следващия ред)
ЛЯВА СТРЕЛКА (Преместване вляво или в края на предишния ред)
СТРЕЛКА НАГОРЕ (Преместване с един ред нагоре)
СТРЕЛКА НАДОЛУ (Преместване с един ред надолу)
PAGE UP (Преход с един екран нагоре)
PAGE DOWN (Преход с един екран надолу)
HOME (Придвижване в началото на реда)
END (Придвижване в края на реда)
CTRL+HOME (Преместване към първия символ)
CTRL+END (Преместване към последния символ)
ИНТЕРВАЛ (Превключване между режима с увеличени знаци и нормалния режим при избран знак)

Клавишни комбинации на основния прозорец на конзолата за управление (Microsoft Management Console - ММС)

CTRL+O (Отваряне на запаметена конзола)
CTRL+N (Отваряне на нова конзола)
CTRL+S (Запаметяване на отворена конзола)
CTRL+M (Добавяне или отстраняване на обект на конзолата)
CTRL+W (Отваряне на нов прозорец)
Клавиш F5 (Обновяване на съдържанието на всички прозорци на конзолата)
ALT+ИНТЕРВАЛ (Показване на менюто на прозореца на MMC)
ALT+F4 (Затваряне на конзолата)
ALT+A (Показване на менюто "Действие" (Action))
ALT+V (Показване на менюто "Изглед" (View))
ALT+F (Показване на менюто "Файл" (File))
ALT+O (Показване на менюто "Предпочитани" (Favorites))

Клавишни комбинации на прозорец на конзолата за управление (MMC)

CTRL+P (Разпечатване на текущата страница или активния панел)
ALT+Знак минус (-) (Показване на менюто "Прозорец" (Window) на активния прозорец на конзолата)
SHIFT+F10 (Показване на контекстното меню "Действие" (Action) за маркирания обект)
Клавиш F1 (Отваряне на темата "Помощ" (Help), ако тя е налична, за избрания обект)
Клавиш F5 (Обновяване на съдържанието на всички прозорци на конзолата)
CTRL+F10 (Максимизиране на активния прозорец на конзолата)
CTRL+F5 (Възстановяване на активния прозорец на конзолата)
ALT+ENTER (Показване на диалоговия прозорец Properties (Свойства), ако има такъв, за избрания обект)
Клавиш F2 (Преименуване на избраният обект)
CTRL+F4 (Затваряне на активния прозорец на конзолата. Когато конзолата съдържа само един прозорец, тази комбинация затваря самата конзола)

Навигация при връзка с отдалечен работен плот

CTRL+ALT+END (Извеждане на диалоговия прозорец "Защита" (Security) на Microsoft Windows NT)
ALT+PAGE UP (Превключване между програмите отляво надясно)
ALT+PAGE DOWN (Превключване между програмите отдясно наляво)
ALT+INSERT (Циклично обхождане на програмите в последно използваната последователност)
ALT+HOME (Показване на менюто "Старт" (Start))
CTRL+ALT+BREAK (Превключване между режима прозорец и пълен екран на клиентския компютър)
ALT+DELETE (Показване на менюто "Прозорци" (Windows))
CTRL+ALT+Знакът минус (-) (Поставяне на "моментна снимка" на цялата област на клиентския прозорец в клипборда на терминалния сървър. Това е функционално еквивалентно на натискането на ALT+PRINT SCREEN на локален компютър.)
CTRL+ALT+Знакът плюс (+) (Поставяне на "моментна снимка" на активния прозорец на клиента в клипборда на терминалния сървър. Това е функционално еквивалентно на натискането на PRINT SCREEN на локален компютър.)

Навигация в Microsoft Internet Explorer

CTRL+B (Отваряне на диалоговия прозорец "Организиране на "Предпочитани"" (Organize Favorites)
CTRL+E (Отваряне на лентата за търсене)
CTRL+F (Стартиране на помощната програма за търсене)
CTRL+H (Отваряне на лентата на хронологията)
CTRL+I (Отваряне на лентата с предпочитаните страници)
CTRL+L (Отваряне на диалоговия прозорец "Отваряне" (Open))
CTRL+N (Стартиране на нов екземпляр на браузъра със същия уеб адрес)
CTRL+O (Отваряне на диалоговия прозорец "Отваряне" (Open); същото като CTRL+L)
CTRL+P (Отваряне на диалоговия прозорец "Печат" (Print))
CTRL+R (Обновяване на текущата уеб страница)
CTRL+W (Затваряне на текущия прозорец)

Подобни новини :
Клавишни комбинации при Windows 8
Полезни клавишни комбинации
Как да си направим клавишни комбинации
Клавишни комбинации за Microsoft Edge
Клавишни комбинации за Microsoft Word
Клавишни комбинации за копиране,поставяне и др.
Бързи клавишни комбинации за Google Chrome.
Най-често използваните клавишни комбинации в Google Chrome
Kлавишни комбинации в Windows 7
Списък на клавишните комбинации в Windows 10